if you want to remove an article from website contact us from top.

  an object reference is required for the non-static field

  James

  Guys, does anyone know the answer?

  get an object reference is required for the non-static field from EN Bilgi.

  [Solved] error An object reference is required for the non

  CodeProject SenseAI

  All Message Boards...

  Application Lifecycle>

  Running a Business Sales / Marketing

  Collaboration / Beta Testing

  Work Issues

  Design and Architecture

  Artificial Intelligence

  ASP.NET JavaScript Internet of Things C / C++ / MFC> ATL / WTL / STL Managed C++/CLI C# Free Tools

  Objective-C and Swift

  Database Hardware & Devices> System Admin Hosting and Servers Java Linux Programming

  .NET (Core and Framework)

  Android iOS Mobile WPF Visual Basic Web Development

  Site Bugs / Suggestions

  Spam and Abuse Watch

  Source : www.codeproject.com

  Projemde OLuşan Hata [An object reference is required for the non

  Bir soru sorun Hızlı Erişim

  Arama ile ilgili konular

  Soran

  Projemde OLuşan Hata [An object reference is required for the non-static field, method, or property ]

  Visual Studio Development

  > Visual C#

  Soru

  0

  Oylamak İçin Oturum Aç

  Merhaba ,

  Projemi  Geliştirken Bit Extensions ve Uptades bölümünden Bir Araç Ekledim Projemi Yeniden Actıgımda Az Önce Derlenmedi Hiç Hat Vermeyen Program Hata Fırkatmaya BAsladı Ne Yapdıysam Çözemedim.

  Bir Baksanız Yeniden Tüm KOntroleri YAzmak İştemiyorum NAsıl bi Çözüm Üretebilirim

  Ekledigim Plugin İse : .NET DEMON

  Bag Connection Sorun Yokdu..

  An object reference is required for the non-static field, method, or property

  23 Aralık 2012 Pazar 20:24

  Yanıt | Alıntı

  Tüm Yanıtlar

  0

  Oylamak İçin Oturum Aç

  hazırlamış olduğunuz metodu static olarak tanımlayınız. Static bir metod içinde static olmayan bir üye kullanımında bulunuyorsunuz..

  [email protected]

  Düzenleyen burhan süleyman vuralEditor 24 Aralık 2012 Pazartesi 18:23

  24 Aralık 2012 Pazartesi 18:20

  Yanıt | Alıntı Yanıtlayıcı 0

  Oylamak İçin Oturum Aç

  Merhaba

  Olebdconnetions  Bag = new Olebdconnetions ("Database Yolu")

  Baglantı Stringinimi  Static Yapmalıyım..

  25 Aralık 2012 Salı 06:17

  Yanıt | Alıntı 0

  Oylamak İçin Oturum Aç

  şimdi sırf bu satırdan dolayı bu hatayı vermez eğer bu satırı global alanda tanımladı iseniz ve yine o global alanda bu Bag nesnesini kullanmaya çalışıyorsanız hata verir. Bu tanımlama yerleri önemli...

  Eğer dediğim gibi ise o global alanda public static OledbConnection Bag=............. şeklinde nesneyi oluşturursanız yine o global alanda bu nesneyi çağırıp kullanabilirsiniz.

  Zaten resimde de bu tanımlamaları o global alanda yaptığınız görülüyor...

  [email protected]

  25 Aralık 2012 Salı 06:45

  Yanıt | Alıntı Yanıtlayıcı 0

  Oylamak İçin Oturum Aç

  Merhaba ,

  Bir Anda 23 Hata Almamın Sebebi Nedir Hiçbir Kod müdahelesi yapmadım...

  25 Aralık 2012 Salı 10:35

  Yanıt | Alıntı 0

  Oylamak İçin Oturum Aç

  Kodları tam olarak görüntüleyebilirmisiniz

  [email protected]

  25 Aralık 2012 Salı 10:38

  Yanıt | Alıntı Yanıtlayıcı 0

  Oylamak İçin Oturum Aç

  Form Tanımlamada Alıyorum Sadece Hatayı  Kodların hepsi

  using System;

  using System.Windows.Forms;

  using DevComponents.DotNetBar;

  using System.Data.OleDb;

  using System.Data;

  using System.Drawing;

  using DevComponents.DotNetBar.Validator;

  namespace Desi_Hesaplama_1._0

  {

  public partial class FrmMusterı_Tanımlama : Office2007Form

  {

  public FrmMusterı_Tanımlama()

  {

  InitializeComponent();

  OleDbConnection Baglantı = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Database.accdb");

  }

  DataSet dtst = new DataSet();

  public OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();

  OleDbCommand Komut = new OleDbCommand();

  ///

  /// Baglantı Kontrol Metodu

  /// void BagKOntrol() {

  if (Baglantı.State == ConnectionState.Open)

  { Baglantı.Close(); } } void Güncelle() {

  OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From Verıal", Baglantı);

  adtr.Fill(dtst, "Verıal");

  dataGridView1.DataSource = dtst.Tables["Verıal"];

  adtr.Dispose();

  dataGridView1.Columns[0].Visible = false;

  Baglantı.Close(); }

  private void Musterı_Tanımlama_Load(object sender, EventArgs e)

  { timer1.Start(); Baglantı.Open(); Güncelle(); }

  private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)

  {

  TxtIslem.Text = String.Format("{0} Saat : {1}", DateTime.Now.ToLongDateString(), DateTime.Now.ToLongTimeString());

  int SutunSayısı = dataGridView1.Rows.Count;

  label1.Text = "Kayıt Sayısı : " + SutunSayısı.ToString();

  int SutunSayısı1 = dataGridView1.Rows.Count;

  toolStripStatusLabel1.Text = "Bekleyen Kayıt Sayısı : " + SutunSayısı1.ToString();

  int Sayı = SutunSayısı1;

  toolStripProgressBar1.ForeColor = Color.Red;

  toolStripProgressBar1.Value = Sayı;

  }

  static private void BtnKayıtEkle_Click(object sender, EventArgs e)

  { Baglantı.Close();

  if (TxtIrsalıye.Text == "")

  {

  MessageBox.Show("İrsaliYe Bilgisi Boş Geçilemez ", "Bİlgi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);

  return; }

  if (TxtAdres.Text == "")

  {

  MessageBox.Show("Adres Bilgisi Boş Geçilemez ", "Bİlgi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);

  return; }

  if (Txttelefon.Text == "")

  {

  MessageBox.Show("Telefon Bilgisi Boş Geçilemez ", "Bİlgi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);

  return; }

  if (TxtEsktr.Text == "")

  {

  MessageBox.Show("Ekstra Bilgisi Boş Geçilemez ", "Bİlgi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);

  return; } try { Baglantı.Open();

  Komut.Connection = Baglantı;

  Komut.CommandText = String.Format("INSERT INTO Verıal(İrsaliye_No,Adı_Soyadı,Güncel_Adres,Telefon_No,Esktra_Bilgiler,İşlem_Zamanı) VALUES ('{0}','{1}','{2}','{3}','{4}','{5}')", TxtIrsalıye.Text.ToUpper(), TxtAdı.Text.ToUpper(), TxtAdres.Text.ToUpper(), Txttelefon.Text.ToUpper(), TxtEsktr.Text.ToUpper(), TxtIslem.Text);

  Source : social.msdn.microsoft.com

  c#

  Consider: namespace WindowsApplication1 { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } private void button1_Cl...

  CS0120: An object reference is required for the nonstatic field, method, or property 'foo'

  Ask Question

  Asked 13 years, 1 month ago

  Modified 4 months ago

  Viewed 1.4m times 338 Consider:

  namespace WindowsApplication1

  {

  public partial class Form1 : Form

  { public Form1() {

  InitializeComponent();

  }

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

  {

  //int[] val = { 0, 0};

  int val;

  if (textBox1.Text == "")

  {

  MessageBox.Show("Input any no");

  } else {

  val = Convert.ToInt32(textBox1.Text);

  Thread ot1 = new Thread(new ParameterizedThreadStart(SumData));

  ot1.Start(val); } }

  private static void ReadData(object state)

  {

  System.Windows.Forms.Application.Run();

  }

  void setTextboxText(int result)

  {

  if (this.InvokeRequired)

  {

  this.Invoke(new IntDelegate(SetTextboxTextSafe), new object[] { result });

  } else {

  SetTextboxTextSafe(result);

  } }

  void SetTextboxTextSafe(int result)

  {

  label1.Text = result.ToString();

  }

  private static void SumData(object state)

  { int result;

  //int[] icount = (int[])state;

  int icount = (int)state;

  for (int i = icount; i > 0; i--)

  { result += i;

  System.Threading.Thread.Sleep(1000);

  }

  setTextboxText(result);

  }

  delegate void IntDelegate(int result);

  private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

  { Application.Exit(); } } }

  Why is this error occurring?

  An object reference is required for the nonstatic field, method, or property 'WindowsApplication1.Form1.setTextboxText(int)

  c# Share

  edited Jun 12, 2019 at 5:00

  VertigoRay 5,3356 6 gold badges 37 37 silver badges 46 46 bronze badges

  asked Jan 31, 2009 at 6:22

  huda 3,7072 2 gold badges 19 19 silver badges 21 21 bronze badges Add a comment

  9 Answers

  Active Oldest Votes 471

  It looks like you are calling a non static member (a property or method, specifically setTextboxText) from a static method (specifically SumData). You will need to either:

  Make the called member static also:

  static void setTextboxText(int result)

  {

  // Write static logic for setTextboxText.

  // This may require a static singleton instance of Form1.

  }

  Create an instance of Form1 within the calling method:

  private static void SumData(object state)

  { int result = 0;

  //int[] icount = (int[])state;

  int icount = (int)state;

  for (int i = icount; i > 0; i--)

  { result += i;

  System.Threading.Thread.Sleep(1000);

  }

  Form1 frm1 = new Form1();

  frm1.setTextboxText(result);

  }

  Passing in an instance of Form1 would be an option also.

  Make the calling method a non-static instance method (of Form1):

  private void SumData(object state)

  { int result = 0;

  //int[] icount = (int[])state;

  int icount = (int)state;

  for (int i = icount; i > 0; i--)

  { result += i;

  System.Threading.Thread.Sleep(1000);

  }

  setTextboxText(result);

  }

  More info about this error can be found on MSDN.

  Share

  edited Mar 31, 2020 at 23:01

  dbc 89.3k18 18 gold badges 177 177 silver badges 279 279 bronze badges

  answered Jan 31, 2009 at 6:28

  user60456 Add a comment 23

  For this case, where you want to get a Control of a Form and are receiving this error, then I have a little bypass for you.

  Go to your Program.cs and change

  Application.Run(new Form1());

  to

  public static Form1 form1 = new Form1(); // Place this var out of the constructor

  Application.Run(form1);

  Now you can access a control with

  Program.form1.

  Also: Don't forget to set your Control-Access-Level to Public.

  And yes I know, this answer does not fit to the question caller, but it fits to googlers who have this specific issue with controls.

  Share

  edited Oct 15, 2017 at 17:48

  answered Jan 7, 2017 at 20:28

  Simon Nitzsche 6146 6 silver badges 13 13 bronze badges Add a comment 20

  You start a thread which runs the static method SumData. However, SumData calls SetTextboxText which isn't static. Thus you need an instance of your form to call SetTextboxText.

  Share

  answered Jan 31, 2009 at 8:40

  Brian Rasmussen 112k34 34 gold badges 217 217 silver badges 309 309 bronze badges 18

  This answer appears to restate the problem. It doesn't explain this produces an error. –

  Robert Jan 6, 2016 at 6:16 1

  @Robert Neither do all the other answers... this comment was pointless –

  Shidouuu

  Apr 28, 2021 at 0:46

  Add a comment 8

  Your method must be static

  static void setTextboxText(int result)

  {

  if (this.InvokeRequired)

  {

  this.Invoke(new IntDelegate(SetTextboxTextSafe), new object[] { result });

  } else {

  SetTextboxTextSafe(result);

  } }

  Source : stackoverflow.com

  Do you want to see answer or more ?
  James 10 month ago
  4

  Guys, does anyone know the answer?

  Click For Answer